NodeBB Kullanıcı Seviye Eklentisi

NodeBB

Benzer konular


 • NodeBB v3.2.0 Yayinlandi

  NodeBB
  1
  0 Oy
  1 İleti
  277 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • NodeBB V3 yayınlandı

  NodeBB
  1
  2 Oy
  1 İleti
  73 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • NodeBB v3.0.0-rc.2

  NodeBB
  2
  2 Oy
  2 İleti
  74 Bakış

  Kurulumu.Net RC.2 yükseltildi. Teşekkürler @phi

 • Aynı sunucuda birden fazla NodeBB sitesi çalıştırma

  NodeBB
  1
  3 Oy
  1 İleti
  385 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

  Sabitlendi NodeBB
  37
  +0
  6 Oy
  37 İleti
  4k Bakış

  Nodebb 3.6.0 sürüm güncellemesiyle minimum nodejs 18’e ihtiyaç duymaktadır.

  Nodejs son sürüm yükleme

  1- Nodesource GPG anahtarını indirme ve içeri aktarma

  sudo apt-get update sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

  nodejs çalıştırma ve yükleme

  sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs -y

  Mongodb’nin ise 7.0 Sürümü Gelmiştir.
  Yükleme Komutları;

  sudo apt-get install gnupg curl curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | \ sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg \ --dearmor echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list sudo apt-get update sudo apt-get install -y mongodb-org

  Mongodb Başlatma ve doğrulama

  sudo systemctl start mongod sudo systemctl status mongod

  Önceki Mongodb sürümlerinde mongo yazarak Mongodb giriş yaparak veritabanı oluşturuyorduk şimdi ise Mongosh olarak giriş yapıp yukarıdaki use admin use nodebb adımlarından devam edebilirsiniz.

  mongosh